Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” o braku dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Centrum może zaproponować alternatywny sposób dostępu. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Centrum poinformuje o tym wnoszącego żądanie, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 • drogą pocztową, na adres: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4,

00-231 Warszawa,

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz.U. 2019 poz. 1696

 

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności architektonicznej:
Mariusz Marczak
Telefon: + 48 533 829 942
E-mail: administrator@rodzinnawarszawa.pl

Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
Daria Dębecka
Telefon: +48 536 100 004 (16)
E-mail: d.debecka@rodzinnawarszawa.pl

Koordynator ds. dostępności cyfrowej:
Daria Dębecka
Telefon: +48 536 100 004 (16)
E-mail: d.debecka@rodzinnawarszawa.pl

 

Deklaracja dostępności

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu centrumwspieraniarodzin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego centrumwspieraniarodzin.pl.

W ramach serwisu www.centrumwspieraniarodzin.pl działa kilka stron internetowych prowadzonych przez CWR RW. Każda z tych stron posiada własną deklarację dostępności opublikowaną w stopce lub w zakładce „Dostępność” tej konkretnej strony.

Data publikacji strony internetowej: 12.12.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 21.10.2021


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Koordynator ds. dostępności Mariusz Marczak, kontakt:

 • e-mail: administrator@rodzinnawarszawa.pl,
 • tel./SMS: 533 829 942,
 • messenger: @dziadeklisiecki,
 • pisemnie na adres: Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.

Informujemy, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.


Wnioski o zapewnienie dostępności 

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej.


Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Centrum może zaproponować alternatywny sposób dostępu. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Centrum poinformuje o tym wnoszącego żądanie, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.


Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 • drogą pocztową, na adres: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa,
 • drogą elektroniczną, na adres: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl,
 • za pomocą formularza do wypełnienia on line.

Więcej na ten temat wniosków oraz dokumenty do pobrania na stronie poświęconej dostępności w CWR RW.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Stan dostępności cyfrowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • przy znacznym powiększaniu widoku część elementów przestaje być widoczna oraz pojawia się problem z obcinaniem treści,
 • przy włączonym w systemie operacyjnym trybie wysokiego kontrastu sporadycznie pojawiają się problemy z widocznością poszczególnych elementów serwisu,
 • sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków,
 • napotkano na trudności, związane z planowanym w najbliższym czasie uruchomieniem strony Biuletynu Informacji Publicznej na rządowym portalu www.gov.pl. Obecny Biuletyn Informacji Publicznej znajdujący się na stronie CWR RW zostanie przeniesiony na nowopowstały portal w najbliższym możliwym terminie.


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników,
 • podpisy alternatywne do zdjęć,
 • napisy do filmów,
 • transkrypcję plików MP3,
 • skalowanie strony do wersji mobilnej,
 • wyszukiwarka,
 • zakładka dostępność,
 • skróty klawiaturowe.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Daria Dębecka, kontakt:

 • adres e-mail: d.debecka@rodzinnawarszawa.pl,
 • nr tel.: +48 22 536 100 004. 

Oświadczenie sporządzono dnia 14.02.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Dostępność architektoniczna:

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” prowadzi szereg działań, które są odpowiedzią na potrzeby jego interesariuszy, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. 

W obszarze dostępności architektonicznej na bieżąco prowadzimy działania mające za zadanie podnosić dostępność architektoniczną.


FabLab Pobite Gary!

Adres: FabLab Pobite Gary! Ul. Błękitna 32, 04-663 Warszawa

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanek PKP Wawer (ok. 400 m.).

Dojazd pociągiem: stacja Warszawa Wawer (ok. 450 m.).

Do budynku prowadzą dwa wejście: wejście główne od ul. Błękitnej 32 oraz wejście boczne od strony parkingu z lewej strony budynku. 

Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Wejście boczne jest na poziomie chodnika. Dla gości przeznaczone jest wejścia główne. w uzasadnionych przypadkach możliwe jest udostępnienie wejścia bocznego dla gości.

Biuro FabLabu znajduje się na pierwszym piętrze po prawej stronie od wejścia na piętro z klatki schodowej oraz po prawej stronie od wyjścia z windy.

W budynku jest winda i wszystkie pomieszczenia w budynku są dostępne dla osób na wózkach: studio nagraniowe, sala warsztatowa, sala prób na pierwszym piętrze, sala prób na poziomie -1 oraz sala widowiskowa na drugim piętrze. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i pomieszczeń zajmowanych przez FabLab Pobite Gary można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Nie posiadamy możliwości porozumiewania się z osobami niesłyszącymi lub niedosłyszącymi. 


Kontakt z FabLabem Pobite Gary! możliwy jest w szczególności poprzez:

 • e-mail: fablabpobitegary@rodzinnawarszawa.pl
 • tel./SMS: 536 100 009,
 • messenger: @dziadeklisiecki,
 • pisemnie na adres: FabLab Pobite Gary! ul. Błękitna 32, 04-663 Warszawa.

ETR - FabLab Pobite Gary!